Regulamin

Szkoła Językowa Language Box z siedzibą w Gdańsku

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) obowiązuje od dnia: 01.10.2023r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Kursach językowych i Zajęciach indywidualnych obowiązujące w Szkole Językowej Language Box z siedzibą w Gdańsku w zakresie nieuregulowanym zawartą między Kursantem a Szkołą w umowie uczestnictwa w kursie językowym (dalej Umowa) jak również szczegółowe postanowienia organizacyjne i porządkowe, zasady zachowania Kursantów podczas Zajęć i w siedzibie Szkoły oraz zasady reklamacji.
 2. Regulamin obowiązuje Strony od chwili zawarcia Umowy.
 3. Magdalena Kwiatkowska Language Box, NIP 9571081338, ul.Czesława Miłosza 51a/9, 80-126 Gdańsk  (dalej: Szkoła) świadczy w ramach swojej działalności gospodarczej usługi nauczania języków obcych w ramach następujących odpłatnych Zajęć: Kursów językowych (dalej Kurs) w grupach Kursantów (dalej Grupa), w ramach „Zajęć indywidualnych” (dalej: Zajęcia indywidualne) i „Zajęć w parach”.
 4. Kursanci lub/i Przedstawiciele ustawowi zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu. W przypadku Zajęć prowadzonych dla osób Niepełnoletnich Przedstawiciele ustawowi powinni przekazać Kursantom Niepełnoletnim informacje dotyczące zachowania się na Zajęciach oraz zasad organizacyjnych i bezpieczeństwa, w tym BHP w siedzibie Szkoły.
 5. Kursanci zobowiązani są przestrzegać zasad Regulaminu. Przedstawiciele ustawowi odpowiedzialni są za przestrzeganie Regulaminu przez Kursantów Niepełnoletnich.
 6. Szkoła zobowiązuje się zapewnić najwyższą jakość nauczania między innymi poprzez wysoki standard nauczania w oparciu o nowoczesne materiały dydaktyczne i metody oraz programy nauczania jak również o systematyczne badanie postępów nauczania i przekazanie informacji zwrotnej.
 7. Umowa zawierana jest przez Szkołę i Kursanta w formie dokumentowej za pośrednictwem platformy językowej LangLion (dalej: Platforma). Kursant lub jego Przedstawiciel Ustawowy otrzymuje od Szkoły na mail wskazany przy zgłoszeniu dane dotyczące logowania do Platformy. Dane te zobowiązuje się zachować w tajemnicy i nie udostępniać osobom trzecim. Wraz z danymi Kursant otrzymuje instrukcje dotyczącą logowania i zawarcia Umowy oraz zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Od chwili otrzymania powyższego maila, Kursant ma 7 dni na akceptację Umowy i załączników do niej. Jeżeli tego nie zrobi, rezerwacja miejsca na Zajęciach wygasa.
 8. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili akceptacji przez Kursanta w Platformie Umowy i jej wszystkich załączników i kliknięcia przycisku „PODPISZ” w odniesieniu do każdego wymaganego dokumentu.
 9. Wymagania techniczne konieczne do korzystania z Platformy: przeglądarka internetowa i łącze internetowe W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych związanych z logowaniem zawarciem Umowy, Kursant może zgłosić ten fakt do Szkoły celem uzyskania pomocy.
 10. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z rezerwacją terminu i miejsca na Zajęciach przez Kursanta. Na zasadach opisanych w Regulaminie możliwe jest odrobienie Zajęć indywidualnych, Zajęć grupowych i zajęć w parach.
 11. Podstawowym dokumentem regulującym wzajemne prawa i obowiązki w zakresie świadczenia przez Szkołę usług nauczania języka obcego na rzecz Kursanta i jego uczestnictwa w Kursie jest Umowa i Regulamin. W przypadku różnic w postanowieniach Regulaminu i Umowy, pierwszeństwo ma Umowa.

§ 2 Zasady uczestniczenia w Kursach

 1. Nauczanie odbywa się na prowadzonych przez Szkołę zajęciach (dalej: Zajęcia), w ramach uczestnictwa w Kursach znajdujących się aktualnie w ofercie i ujętych w Cenniku Szkoły. Aktualna oferta Szkoły, Regulamin wraz Cennikiem są dostępne w siedzibie Szkoły przy Piekarniczej 24, 80-126 Gdańsk, a aktualna oferta wraz z Cennikiem również na stronie Szkoły pod adresem: https://languagebox.pl/cennik/
 2. W Zajęciach mogą brać udział kursanci (dalej: Kursanci), którzy zawarli ze Szkołą Umowę. W przypadku Zajęć prowadzonych dla osób niepełnoletnich w Zajęciach mogą brać udział kursanci niepełnoletni (dalej: Kursanci Niepełnoletni), w imieniu których Umowę ze Szkołą zawarł ich rodzic/inny przedstawiciel ustawowy (dalej: Przedstawiciel Ustawowy). W dalszej części Regulaminu, w przypadku postanowień, które odnoszą się zarówno do Kursantów pełnoletnich jak i Niepełnoletnich, będą oni poniżej określani ogólnie jako Kursanci, natomiast w przypadku postanowień mających zastosowanie w sposób szczególny do Kursantów Niepełnoletnich w Regulaminie będzie stosowane sformułowanie Kursanci Niepełnoletni.
 3. Minimalna Liczba Kursantów dla rozpoczęcia i kontynuacji Kursu to w przypadku Kursu dedykowanego co do zasady dorosłym 4 (cztery) osoby, a maksymalna Liczba Kursantów w grupie dorosłych to 8 (osiem).
 4. W przypadku kursu dedykowanego Kursantom niepełnoletnim Minimalna Liczba Kursantów to 4 (cztery) osób. Maksymalna Liczba Kursantów w grupie wynosi 8 (osiem) osób, przy czym nie dotyczy to grup Teddy Eddie, gdzie Maksymalna Liczba Kursantów wynosi 9. Liczba Kursantów w danej Grupie może wzrosnąć maksymalnie o 1 Kursanta w stosunku do ich liczby określonej powyżej.
 5. Kwalifikacja możliwości uczestnictwa w kursie na danym poziomie następuje po sprawdzeniu przez Szkołę poziomu znajomości języka przyszłego Kursanta w formie testu i/lub rozmowy z lektorem/metodykiem, z wyjątkiem poziomu podstawowego, i w sytuacji gdy decydującym kryterium przydziału do Grupy jest wiek (ocena tego jakie kryterium jest decydujące należy do Szkoły), Szkoła może zaoferować także udział w lekcji próbnej w celu ustalenia poziomu przyszłego Kursanta i zakwalifikowania go do uczestnictwa w Kursie w danej Grupie.
 6. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry zgodnie z Harmonogram Zajęć przyjętym przez Szkołę.
 7. Zajęcia odbywają się w przystosowanej do prowadzenia Zajęć sali wykładowej w siedzibie Szkoły w konkretne dni tygodnia i o oznaczonej godzinie (Plan Zajęć) z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Regulaminie.
 8. W Platformie Szkoła umieszcza następujące informacje dla Kursanta:
  a) bieżące informacje dotyczące Planu Zajęć (m.in harmonogram Zajęć, ich ilość, terminy, dni wolne od Zajęć, termin zakończenia Kursu)
  b) tematykę Zajęć i zadania domowe,
  c) postępy i wyniki testów kontrolnych Kursanta oraz powtórek do testów,
  d) obecność na Zajęciach,
  e) bezpośrednię korespondencję z lektorem,
  f) nadchodzące płatności,
  g) opłacone raty, faktury i dokumenty,
  h) inne bieżące informacje związane Zajęciami i funkcjonowaniem Szkoły.
 9. Uczestnictwo Kursanta w zajęciach jest możliwe, gdy łącznie zostały spełnione poniższe warunki:
  a) została zawarta umowa o przeprowadzenie Kursu/Zajęć indywidualnych/Zajęć w parach.
  b) osoba fizyczna, która ma być uczestnikiem zajęć zawarła Umowę zapoznała się i zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu lub osoba zawierająca Umowę gwarantuje przestrzeganie Regulaminu przez Kursanta.
  c) odbyło się spotkanie Kursanta z przedstawicielem Szkoły celem określenia poziomu jego znajomości języka obcego oraz przyporządkowania do odpowiedniej grupy lub gdy takie spotkanie nie było konieczne, Kursant wypełnił test on-line udostępniony przez Szkołę i został zakwalifikowany do określonej grupy odpowiadającej względem poziomu zaawansowania;
  d) Zgłoszenie zostało dokonane najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem realizacji Usługi, chyba że Szkoła potwierdziła dostępność miejsc.
  e) Uiszczona została Opłata wpisowa w wysokości pierwszej raty określonej umową do 7 dni od daty podpisania umowy.                                                                                                       f) Uiszczone została Cena w części określonej w Umowie.
  g) Zakupiony został Pakiet edukacyjny.
 10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez osobę zawierającą Umowę w formularzu zgłoszeniowym niepełnych lub błędnych danych, w tym danych identyfikujących Kursanta.
 11. W Umowie Strony określają Kurs w jakim Kursant bierze udział oraz sposób rozliczeń wybrany przez Kursanta określone § 3 ust.2 Regulaminu.

§ 3 Opłaty za Kursy

 1. Zasady odpłatności za Kursy zawiera Cennik, będący również załącznikiem do Regulaminu. Reguluje on Opłaty za Kurs, ich wysokość, warianty wnoszenia Opłaty za Kurs (jednorazowo lub w ratach), terminy płatności, jak również stosowany przez Szkołę system rabatowy i warunki udzielania rabatów.
 2. Kursant jest zobowiązany wnosić Opłatę za Kurs przypisaną do objętego Umową Kursu w kwotach
  i terminach wynikających z Cennika i zgodnie z dokonanym przez niego w Umowie wyborem jednego z określonych w Cenniku wariantów wnoszenia Opłaty za Kurs, tj. wariantu:
  a) jednorazowo z góry
  b) w 10 lub 9 ratach określonych w Umowie.
  1. Niezależnie od Opłaty za Kurs, Kursant zobowiązany jest najpóźniej do dnia rozpoczęcia Kursu:
  a) uiścić Opłatę wpisową w wysokości pierwszej raty określonej umową do 7 dni od daty podpisania umowy, nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem kursu oraz do
  b) zakupu Pakietu Edukacyjnego.
  2. Opłaty za kurs należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Szkoły nr: 24 1140 2004 0000 3102 7590 0086 prowadzony przez mbank lub przez platformę tpay w ramach płatności online dostępnych na Platformie LangLion. Zmiana rachunku bankowego nie stanowi zmiany Regulaminu i Umowy.
 3. Kursant otrzymuje następujące rabaty na poniżej opisanych zasadach:
  a) rabat w wysokości 50 zł na zakup Pakietu edukacyjnego pod warunkiem zawarcia Umowy na kolejny rok i wpłaty Opłaty wpisowej, pierwszej raty (w przypadku wyboru opcji ratalnej) za Kurs, a w przypadku opłaty z góry całej opłaty za Kurs i zakupu Pakietu edukacyjnego do 30.06.2024,
  b) rabatu 50 zł za rekomendację– za każdą osobę, której Kursant polecił Szkołę jeżeli:
  (1) osoba ta poinformowała Szkołę o Kursancie polecającym najpóźniej w chwili zawierania Umowy ze Szkołą
  (2) osoba ta zawarła Umowę i dokonała opłat za Kurs i opłat, o których mowa w ust.3 w terminie a także kontynuowała uczestnictwo w Kursie przez minimum 2 miesiące od czasu jego rozpoczęcia.

Maksymalna wysokość rabatu za rekomendacje to 500 zł. Rabaty opisane w pkt. a)i b) powyżej łączą się. Rabat z pkt. a) powyżej naliczany jest w terminach podanych w pkt a) i polega na obniżeniu przez Szkołę ceny za Pakiet Edukacyjny w chwili zawarcia umowy ,rabat z pkt.b) naliczany jest po spełnieniu warunków opisanych w pkt.b) po upływie 2 miesięcy poprzez wystawienie dokumentu rozliczeniowego za ostatni okres płatności pomniejszonego o kwotę rabatu, a w przypadku opłacenia Zajęć z góry, Szkoła wystawia fakturę korygującą na kwotę rabatu

 1. Termin wniesienia Opłat za Kurs uważa się za zachowany jeżeli najpóźniej w datach i na zasadach płatności ustalonych zgodnie z ust. 1 i 2 stosowna opłata jednorazowa lub rata znajdzie się na rachunku bankowym Szkoły.
 2. W przypadku nieterminowego wnoszenia Opłat za Kurs Szkoła jest uprawniona do dochodzenia odsetek ustawowych.
 3. Nieobecność Kursanta na Zajęciach  nie jest podstawą do zwolnienia Kursanta z obowiązku Opłaty za Kurs. Wyjątek stanowi terminowe odwołanie zajęć indywidualnych lub zajęć w parze czyli do godziny 17:00 dnia poprzedzającego zajęcia.
 4. W przypadku nieobecności Kursanta na Zajęciach grupowych ma on prawo do otrzymania materiałów wykorzystanych na tych zajęciach.
 5. W przypadku gdy Kursant zawiera Umowę w trakcie trwania roku szkolnego postanowienia Regulaminu stosuje się do niego uwzględniając późniejsze przystąpienie do uczestnictwa w Kursie, w tym także w zakresie Opłaty za Kurs, która będzie obowiązywała takiego Kursanta w zakresie proporcjonalnym do ilości Zajęć pozostałych, w dacie zawarcia Umowy, zgodnie z Harmonogram Zajęć do zakończenia roku szkolnego.

§ 4 Organizacja zajęć i warunki zmiany terminów zajęć

 1. Zajęcia mogą być prowadzone przez każdego z lektorów Szkoły. W przypadku zaistnienia sytuacji braku możliwości nauczania w ramach Kursu przez danego lektora, w przypadku przeszkody przemijającej (jak np. czasowa nieobecność czy też niedyspozycja lektora) – Szkoła zobowiązuje się zapewnić zastępstwo lektora o zbliżonych kwalifikacjach, a w przypadku przeszkody, trwałej lub też trwającej powyżej 3 tygodni, Szkoła zastrzega sobie również możliwość zmiany lektora. O zastępstwie i zmianie lektora Szkoła zawiadomi kursantów niezwłocznie, jeżeli będzie to możliwe to dołoży wszelkich starań aby powiadomić Kursantów danej Grupy poprzez wiadomość e-mail/sms na co najmniej 24 godziny przed Zajęciami o nowym lektorze lub lektorze pełniącym zastępstwo. Zmiana lektora nie stanowi ważnej przyczyny wypowiedzenia Umowy.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności takich jak choroba czy niedyspozycja lektora i brak możliwości zorganizowania zastępstwa, Szkoła zastrzega sobie możliwość przełożenia Zajęć w ramach Kursu na inny termin, każdorazowo uzgadniany z wszystkimi osobami uczestniczącymi w danym Kursie, a w przypadku niemożliwości uzgodnienia innego terminu, przy możliwości Szkoły, Szkoła przedłuży semestr/rok szkolny w celu realizacji Zajęć, które się planowo nie odbyły. W przypadku braku możliwości uzgodnienia terminu realizacji Zajęć, które się planowo nie odbyły w oparciu o możliwości przedstawione powyżej, część Opłaty za Kurs odpowiadająca proporcjonalnej do Opłaty za cały Kurs wartości Zajęć, które się nie odbyły, zostanie odliczona od ostatniej raty Opłaty za Kurs lub w przypadku braku takiej możliwości – Kursantowi zwrócona.
 3. W sytuacjach wyjątkowych, rozumianych jako wprowadzenie przez organy centralne stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu zagrożenia epidemicznego lub powstania okoliczności zagrażających zbiorowemu zdrowiu lub życiu, w przypadku choroby Lektora, jeżeli pomimo choroby może on prowadzić Zajęcia Szkoła jest uprawniona do zmiany formy realizacji szkoleń przy wykorzystaniu zdalnych form komunikacji (dalej również „e-lekcje”).
 4. Wprowadzając formę e-lekcji Szkoła powiadomi Kursanta mailowo lub przez Platformę o wybranych formach e-lekcji, sposobie i terminach ich prowadzenia, sposobie kontroli postępów edukacyjnych Kursanta oraz o wymaganiach technicznych.
 5. Kursant jest obowiązany zgłaszać każdą nieobecność na zajęciach w ramach prowadzonych przez Szkołę Zajęć indywidualnych i Zajęć w parach. Zgłoszenie nieobecności winno nastąpić do godz. 17.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym planowo winny odbyć się zajęcia na adres e-mail: biuro@languagebox.pl lub SMS-em na numer 660 488 802.
 6. Zajęcia w parach odbywają się tylko przy obecności dwóch Kursantów. W razie nieobecności jednego z nich, Szkoła jest uprawniona zmienić termin Zajęć, gdy nieobecność została zgłoszona z zachowaniem postanowień ust. 5 powyżej. W przypadku nieobecności niezgłoszonej lub zgłoszonej za późno, zajęcia prowadzone są w trybie indywidualnym bez możliwości uzyskania zwrotu Ceny w związku z nieobecnością Kursanta.
 7. W przypadku zajęć grupowych kursant ma możliwość odrobienia nieobecności z równoległą grupą.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany terminu Zajęć z przyczyn technicznych, jak również i przesunięcia ich godziny rozpoczęcia i zakończenia. O zmianie terminu Zajęć, godziny rozpoczęcia i zakończenia Szkoła informuje Kursanta drogą telefoniczną i elektroniczną lub za pomocą Platformy.
 9. Szkoła monitoruje postępy Kursantów poprzez przeprowadzanie testów, egzaminów próbnych oraz bieżącej oceny zadań domowych i prac pisemnych.
 10. Szkoła monitoruje poziom jakości prowadzenia zajęć przez lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kursów.

§ 5 Zasady bezpieczeństwa i organizacji zajęć

 1. W zakresie wynikającym z przepisów prawa Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Kursanta Nieletniego tylko podczas Zajęć na terenie sal wykładowych i przestrzeni ogólnodostępnych dla Kursantów na terenie siedziby Szkoły.
 2. Za bezpieczeństwo Kursanta Niepełnoletniego w drodze na Zajęcia i w drodze powrotnej z Zajęć jak również w przypadku niepojawienia się Kursanta Niepełnoletniego na Zajęciach Szkoła nie odpowiada.
 3. Szkoła nie zapewnia nadzoru ani opieki nad Kursantami Niepełnoletnimi przed rozpoczęciem Zajęć ani po ich zakończeniu. Przedstawiciel ustawowy, ewentualnie upoważniony przez niego opiekun faktyczny Kursanta Niepełnoletniego powinien zapewnić mu opiekę do momentu rozpoczęcia Zajęć a następnie powinien odebrać Kursanta Niepełnoletniego w momencie zakończenia Zajęć i opuszczenia sali wykładowej Szkoły przez Kursanta Niepełnoletniego.
 4. Na terenie sal wykładowych Szkoły nie jest dozwolone używanie przez Kursantów telefonów komórkowych (należy je wyłączyć lub wyciszyć na czas Zajęć), chyba, że jest to konieczne z uwagi na wyjątkową sytuację. Kursant na prośbę lektora jest zobowiązany do opuszczenia Sali wykładowej jeżeli musi odbyć rozmowę telefoniczną.
 5. Bez pisemnej zgody Szkoły Kursantom nie wolno nagrywać dźwięku ani obrazu podczas Zajęć.
 6. Kursant oraz Przedstawiciel ustawowy powinien pisemnie poinformować Szkołę (wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie), o wszelkich problemach zdrowotnych Kursanta/Kursanta Nieletniego, które mogą mieć znaczenie dla uczestnictwa w kursie, w tym o rodzajach produktów spożywczych i innych alergenów, na które uczulony jest Kursant/Kursant Niepełnoletni, z uwagi na fakt, że Szkoła może organizować poczęstunki dla Kursantów. W przypadku podania informacji o rodzajach produktów spożywczych i innych alergenów, na które uczulony jest Kursant/Kursant Niepełnoletni, lektorzy w trakcie Zajęć nie będą oferowali Kursantom/Kursantom Niepełnoletnim produktów spożywczych zawierających składniki/alergeny, które mogłyby zgodnie z oświadczeniem Kursanta/Przedstawiciela ustawowego Kursanta Niepełnoletniego spowodować reakcję alergiczną.
 7. Kursanci oraz Kursanci Niepełnoletni poruszając się po siedzibie Szkoły nie mogą zachowywać się w sposób, który mógłby narazić ich lub inne osoby, np. innych Kursantów oraz personel Szkoły, w tym lektorów na niebezpieczeństwo jak również mają obowiązek odnoszenia się z szacunkiem do innych osób w siedzibie Szkoły oraz w sposób nienaruszający ich dóbr osobistych.
 8. Kursanci Niepełnoletni przebywający na terenie siedziby Szkoły są zobowiązani wykonywać polecenia Personelu Szkoły, w tym lektorów. Opuszczenie przez Kursanta Niepełnoletniego sali wykładowej Szkoły, w której odbywają się Zajęcia, podczas trwania Zajęć możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody wyżej wskazanych osób.
 9. Kursant/Przedstawiciel ustawowy Kursanta Niepełnoletniego ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkie dokonane przez siebie/Kursanta Niepełnoletniego szkody w tym m.in. zniszczenie mienia Szkoły, Personelu Szkoły, w tym lektorów oraz mienia innych Kursantów.
 10. W budynku, w którym znajduje się siedziba i w samej siedzibie Szkoły (Piekarnicza 24, 80-126 Gdańsk) obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Zabronione jest również przebywanie na terenie Szkoły w stanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 11. Kursant oraz Kursant Niepełnoletni ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP w czasie przebywania na terenie siedziby Szkoły. W szczególności Kursanci oraz Kursanci Niepełnoletni nie mogą:
  a. nosić elementów ubioru lub rzeczy osobistych, które mogą zranić inne osoby,
  b. uczestniczyć w Zajęciach będąc chorymi na choroby zakaźne, którymi inni Kursanci/personel Szkoły, w tym lektorzy mogą zarazić się przez samo przebywanie obok osoby chorej, jak również będąc w okresie odbywanej obowiązkowo kwarantanny z uwagi na podejrzenie zarażenia się taką chorobą,
  c. przestawiać i ustawiać przedmiotów należących do siebie, lub innych osób czy Szkoły w sposób stwarzający zagrożenie dla siebie lub innych.
 12. W przypadku nieprzestrzegania zasad Regulaminu lektor lub inna osoba upoważniona przez Szkołę może nakazać Kursantowi oraz Kursantowi Niepełnoletniemu natychmiastowe opuszczenie Zajęć i siedziby Szkoły. W takim przypadku nienależny jest zwrot opłaty za Zajęcia, które Kursant opuścił. W przypadku nakazania opuszczenia Zajęć przez Kursanta Niepełnoletniego, powiadomiony o tym fakcie zostanie Przedstawiciel ustawowy Kursanta Niepełnoletniego, który zobowiązany będzie do natychmiastowego odbioru Kursanta Niepełnoletniego z siedziby Szkoły. Naruszenie Regulaminu może być także podstawą do rozwiązania przez Szkołę Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Szkoły bez nadzoru. Szkoła nie odpowiada za kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie Szkoły rzeczy, jeżeli Kursant nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia, mimo zaleceń ze strony Szkoły.

§ 6 Wypowiedzenie/rozwiązanie Umowy

 1. Warunkiem rozpoczęcia się Kursu, jest zapisanie na Kurs do dnia rozpoczęcia Zajęć zgodnie z Harmonogram Zajęć Minimalnej Liczby Kursantów, określonej w niniejszym Regulaminie. W przypadku niezapisania się na Kurs Minimalnej Liczby Kursantów do tego dnia (lub gdy liczba ta będzie musiała zostać zmniejszona z uwagi na wprowadzone przepisy w związku np. z zagrożeniami epidemicznymi lub stanami epidemii), Szkoła może zaproponować na połączenie z inną grupą o zbliżonym poziomie, skrócenie zajęć lub zwiększenie Opłaty za Kurs w stosunku do tej wynikającej z Cennika zakładającego uczestnictwo w Kursie Minimalnej Liczby Kursantów. W przypadku akceptacji Kursanta dla takiego połączenia z inną grupą, skrócenia zajęć lub zwiększenia Opłaty za Kurs, Strony zawrą stosowny Aneks do Umowy, a w przypadku braku takiej akceptacji zarówno Kursant (jeśli upłynął już okres uprawniający do Bezkosztowej rezygnacji) jak i Szkoła może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Kursant przystępujący w trakcie trwania Kursu do grupy, w której zwiększono opłaty z powodu opisanego wyżej, ponosi opłaty za Kurs również w podwyższonej wysokości.
 2. Kursant ma prawo do odstąpienia od Umowy, nie później niż do 7 dni od daty rozpoczęcia Kursu. W takim przypadku, Szkoła zwraca Kursantowi całą wpłaconą dotąd kwotę tytułem Opłaty za Kurs (Bezkosztowa rezygnacja) z potrąceniem za te zajęcia, w których Kursant uczestniczył, najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty takiej rezygnacji.
 3. W przypadku odstąpienia Kursanta od umowy ma on prawo do zwrotu pakietu edukacyjnego pod warunkiem, że żaden z jego elementów nie nosi śladów użytkowania.
 4. Szkoła ma prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Kursant nie zakupi Pakietu Edukacyjnego, jeżeli Szkoła wezwała Kursanta mailowo lub za pośrednictwem Platformy do zakupu Pakietu w ciągu 3 dni od dnia wysłania maila, a Kursant nie zadośćuczynił wezwaniu. Szkoła może odstąpić od Umowy mailowo w ciągu 7 dni od dnia bezskutecznego upływu 3 dniowego terminu wezwania.
 5. Po upływie okresu uprawniającego do Bezkosztowej rezygnacji Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron, z zachowaniem 4-tygodniowego okresu wypowiedzenia od daty złożenia rezygnacji. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej.
 6. Szkoła może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku jeżeli:
  a) zaistnieją przeszkody w realizacji Kursu z przyczyn nieleżących po stronie Szkoły, zwłaszcza długotrwała niedyspozycja lektora lub brak możliwości zapewnienia lektora lub zastępstwa za niego.
  b) w trakcie trwania Kursu liczba kursantów zmniejszy się poniżej Minimalnej Liczby Kursantów lub poniżej uzgodnionej stosownie do ust. 1 mniejszej liczby kursantów (lub gdy liczba ta będzie musiała zostać zmniejszona z uwagi na wprowadzone przepisy w związku np. z zagrożeniami epidemicznymi lub stanami epidemii), chyba, że Kursant wyrazi zgodę na połączenie z inną grupą o zbliżonym poziomie lub zwiększenie Opłaty za Kurs – w takim przypadku ust. 1 stosuje się odpowiednio,
  c) Kursant naruszy zasady określone przez Szkołę w Regulaminie,
  d) Kursant opóźnia się z płatnościami za Zajęcia grupowe za 2 raty i więcej,
  e) Kursant uczestniczący w Zajęciach indywidualnych i/lub Zajęciach nie zapłacił za te Zajęcia do 15 tego następnego miesiąca za poprzedni miesiąc.
 7. W przypadku wypowiedzenia/rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 2, 3, 4, Strony dokonają stosowanego zwrotu/rozliczenia stosunkowego Opłaty za Kurs. W przypadku, gdy Kursant dokonał uprzednio Opłaty za dalszy okres trwania Kursu, Szkoła zwróci mu kwotę odpowiadającą równowartości opłaconych Zajęć przypadających po upływie okresu wypowiedzenia lub po dacie rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty upływu okresu wypowiedzenia lub daty rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku zaś, gdy uczestnictwo w Kursie za okres do upływu wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie zostało przez Kursanta opłacone – jest on zobowiązany do niezwłocznego uregulowania/uzupełnienia Opłaty za Kurs– najpóźniej w dniu, w którym Umowa ulega rozwiązaniu, co nie uchybia § 3 ust. 5.
 8. Odstąpienie od Umowy, lub oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przez Kursanta i przez Szkołę z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia powinno być w formie pisemnej złożone osobiście w sekretariacie Szkoły, wysłane listem poleconym (przy czym datą złożenia oświadczenia jest wówczas data jego doręczenia drugiej Stronie) lub wysłane w formie wiadomości e-mail.

§ 7 Siła wyższa

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony Umowy za zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej w szczególności pożaru, powodzi, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemicznych lub stanów epidemii.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej Szkoła może zaproponować realizację Umowy w formie zdalnej
  – z wykorzystaniem dostępnych metod porozumiewania się na odległość, na co Kursant wyraża zgodę deklarując jednocześnie minimalne wymogi techniczne/sprzętowe dla możliwości efektywnego uczestniczenia w Kursie w formie zdalnej tj.:
  – komputer/ urządzenie mobilne obsługujące platformy: Zoom, Meet itp.
  – dostęp do Internetu z przesyłem umożliwiającym uczestniczenie w spotkaniach on-line.

§ 8 Jakość usług

 1. Szkoła dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia kursantom najwyższej jakości usług i odpowiada na zasadach przewidzianych w przepisach prawa cywilnego za tę jakość i ewentualne nieprawidłowości w wykonaniu Umowy.
 2. Kursant ma prawo do złożenia reklamacji osobiście, pisemnie lub w formie wiadomości e-mail. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Szkołę. Kursant otrzyma odpowiedź na reklamację w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail. W przypadku nieuznania reklamacji Kursanta przez Szkołę, Kursant będący konsumentem (osoba fizyczna dokonująca ze Szkołą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, o których mowa w szczególności w przepisach Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r., (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823, z późn. zm.). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:(https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 3. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą m.in. taką jak Szkoła na obszarze województwa pomorskiego jest Inspekcja Handlowa (Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku: https://ihgd.pl/
 4. Z uwagi na fakt, że postępy Kursantów uzależnione są również od okoliczności bezpośrednio od nich zależnych (aktywny udział w zajęciach, realizacja prac i ćwiczeń, w tym domowych, praca indywidualna poza zajęciami), Szkoła nie gwarantuje osiągnięcia przez Kursanta zakładanego, oczekiwanego lub roszczonego poziomu wiedzy, w tym nie gwarantuje uzyskania oczekiwanych ocen czy potwierdzeń kwalifikacji.

§ 9 Postępowanie w przypadku opóźnień w płatnościach

 1. W przypadku, gdy Kursant opóźnia się w płatnościach za Zajęcia, Kursant jest zobowiązany zapłacić należne odsetki ustawowe za opóźnienie w płatnościach.
 2. Niezależnie od postanowień ust.1 powyżej Szkoła wysyła monit mailowy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Platformy wyznaczając dodatkowy nie dłuższy niż 7 dni termin płatności. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, Szkoła wysyła pisemne i mailowe wezwanie do zapłaty. Kursant zobowiązany jest do zwrotu Szkole kosztów takiego wezwania w wysokości 50 zł brutto na podstawie dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez Szkołę.
 3. W przypadkach opisanych w § 6 ust. 5 pkt. d) i e) Regulaminu, Szkoła ma prawo zawiesić Kursantowi prawo do uczestniczenia w dalszych Zajęciach. Kursant traci prawo do uczestniczenia w dalszych Zajęciach, aż do momentu uiszczenia zaległych płatności. Szkoła powiadamia o zawieszeniu w zajęciach drogą mailową i/lub poprzez Platformę. W przypadku Zajęć indywidualnych, Kursant w ciągu miesiąca od dnia zawieszenia w Zajęciach może odrobić zajęcia, w których nie uczestniczył. W przypadku Zajęć w grupach, z uwagi na ich charakter, nie ma możliwości odrobienia zajęć.,

§ 10 Regulacje związane z epidemią COVID – 19

 1. Szkoła dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi.
 2. Szkoła będzie stosować środki wynikające z przepisów prawa. Ich zakres będzie aktualizowany na podstawie przebiegu pandemii i zmian w przepisach prawa.
 3. Szkoła w szczególności ma prawo do żądania oświadczenia od Kursanta w zakresie dotyczącym jego samopoczucia i występowania objawów COVID-19 oraz zaakceptowania wdrożonych przez Organizatora środków.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują na czas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. O zmianie postanowień Regulaminu Szkoła informuje Kursanta przesyłając informacje o zakresie zmian wraz z tekstem jednolitym Regulaminu na wskazany w danych kontaktowych adres e-mail oraz za pośrednictwem Platformy.
 2. O ile w informacji o zmianach Regulaminu nie wskazano inaczej, zmiany owe wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty upublicznienia informacji.
 3. Kursant może mailowo na adres biuro@languagebox.pl, w ciągu 14 dni od dnia kiedy został poinformowany o zmianie Regulaminu, złożyć oświadczenie o braku akceptacji zmiany, co jest równoznaczne wypowiedzeniem Umowy.  Data wygasnięcia umowy przypada 4 tygodnie po dacie złożenia oświadczenia o braku akceptacji zmiany regulaminu.
 4. Do umów zawartych przed datą zmiany Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia dotychczasowe, o ile nowe uregulowania nie są dla Kursantów względniejsze.
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Umowa oraz Cennik.

OŚWIADCZENIE RODO

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, Panią/Pana że:

 • 1. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie:
 1. a) Do celów realizacji Usługi: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer kontaktowy telefonu, adres e-mail osobowych (DDO) w zakresie ujawnionym w ankiecie wstępnej oraz w zakresie ujawnionym w czasie realizacji Usługi.
 2. b) Do celów rozliczeniowych, podatkowych i księgowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP;
 3. c) Do celów marketingowych: numer kontaktowy telefonu, adres e-mail.
 4. d) Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie uprzedniej, jasnej i jednoznacznej zgody DDO na przetwarzanie danych osobowych, przy jednoczesnym poinformowaniu DDO o przysługujących mu prawach.
 • 2. Organizator przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:
 1. a) Do celów realizacji obsługi księgowej, kadrowej i płacowej: Firma Usługowa KA-MA IRENA KUBISIAKNIP5840959345, ul. Wiśniowa 2 80-180 Kowale,  poprzez przekazanie danych osobowych na trwałym nośniku informacji;
 1. b) O przekazaniu danych osobowych podmiotowi trzeciemu Organizator czyni wzmiankę w stosownym rejestrze.
 • 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora realizowane jest przez:
 1. a) Dane wskazane w §1 ust. 1 – przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora wyznaczonego do rejestracji DDO oraz realizacji Usługi;
 2. b) Dane wskazane w §1 ust. 2 – przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora wyznaczonego do realizacji obowiązków fiskalnych oraz obsługi księgowej;
 3. c) Dane wskazane w §1 ust. 3 – przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora wyznaczonego do obsługi marketingowej przedsiębiorstwa;
 • 4. Organizator przetwarza dane osobowe:
 1. a) Dane określone w ust. §1 ust. 1 – w okresie realizacji usługi, nie dłużej, niż w okresie 3 lat od jej zakończenia, a w przypadku usług świadczonych w systemie ciągłym lub okresowym – nie dłużej niż w okresie lat 3 od daty wykonania ostatniej czynności na rzecz DDO;
 2. b) Dane określone w ust. §1 ust. 2 – w okresie realizacji obowiązku rozliczeniowego oraz fiskalnego, nie dłużej, niż okres wymagany właściwymi regulacjami fiskalnymi;
 3. c) Dane określone w ust. §1 ust. 3 – w okresie przechowywania danych – – nie dłużej niż w okresie lat 3 od daty wykonania ostatniej czynności na rzecz DDO; 9
 4. d) O ile jest to możliwe, wprowadzając dane do właściwego Zbioru Danych Osobowych (ZDO) Organizator czyni we właściwym rejestrze wzmiankę o planowanym terminie ich usunięcia.
 • 5. Dysponentom Danych Osobowych, których dotyczą otrzymane i przetwarzane przez Organizatora dane osobowe przysługują następujące prawa:
 1. a) Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora otrzymuje informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych przez Organizatora oraz o podmiotach, którym dane osobowe dysponenta są ujawniane. Informacja zawiera również planowanym terminie usunięcia posiadanych przez Organizatora danych;
 2. b) Prawo uzyskania kopii danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora otrzymuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących zgłaszającego żądanie;
 3. c) Prawo do sprostowania – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może żądać usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia ich lub aktualizacji jeśli dane owe są niekompletne lub uległy zmianie;
 4. d) Prawo do usunięcia danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do organizatora może żądać zaprzestania dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które dysponent wyraził zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. do momentu wydania właściwej decyzji organu nadzorczego, zezwalającego na dalsze przetwarzanie danych);
 6. f) Prawo do przenoszenia danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może żądać wydania przetwarzanych danych osobowych w formacie umożliwiającym ich odczyt przez komputer dysponentowi, lub wskazanemu przez dysponenta podmiotowi trzeciemu, o ile istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i podmiotu wskazanego przez dysponenta, na rzecz którego ma dojść do przekazania danych;
 7. g) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w celach marketingowych. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia;
 8. h) Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw wymaga uzasadnienia oraz podlega rozpatrzeniu przez Organizatora;
 9. i) Prawo wycofania zgody – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed dokonaniem wycofaniem zgody przez dysponenta;
 10. j) Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, dysponent danych osobowych, którego dane dotyczą, jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 6. Wniosek dotyczący realizacji praw dysponentów danych osobowych, można złożyć:
 1. a) W formie pisemnej na adres Organizatora
 2. b) Drogą e-mailową na adres: biuro@languagebox.pl
 3. c) Wniosek winien zawierać oznaczenie dysponenta danych osobowych oraz wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności:
 4. Wskazywać, z jakiego uprawnienia chce skorzystać wnioskodawca;
 5. Wskazywać, jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie ;
 1. Precyzować, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

7.d) W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować wnioskodawcy w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

8.e) Organizator udziela odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku. W razie konieczności przedłużenia okresu rozpatrzenia wniosku, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

9.f) Organizator udziela odpowiedzi w formie, w jakiej dysponent złożył wniosek do Organizatora, o ile owy wniosek nie precyzuje formy, jaka powinna posiadać